Before purchasing goods in the online store www.hendlex.lt, please read these rules carefully.

ONLINE STORES www.hendlex.lt RULES OF USE

1. General provisions
These purchase and sale rules (hereinafter referred to as the Rules) establish the mutual rights, obligations, and responsibilities of the Buyer and www.hendlex.lt (hereinafter – the Seller) when the Buyer purchases goods from the e-shop.

2. Conclusion of the Purchase-Sale Agreement
The Purchase-Sale Agreement between the Buyer and the Seller shall be considered concluded when the Buyer fills their shopping cart with goods in the e-shop, specifies the delivery address, chooses a payment method and bank from which the payment will be made, gets acquainted with these Rules, and clicks the “Confirm order and proceed to payment” button. The agreement is valid until the obligations under the rules of this agreement are fully fulfilled. Each agreement concluded between the Buyer and the Seller is stored at the www.hendlex.lt e-shop.

3. Rights and obligations of the Buyer
3.1. In accordance with these Rules as well as the legal acts of the Republic of Lithuania, e-shop Buyers are:
3.1.1. capable natural persons, meaning persons who are of legal age and their legal capability is not restricted by court order;
3.1.2. minors between the ages of fourteen and eighteen, who have the consent of their parents or guardians, unless they are self-employed;
3.1.3. legal persons;
3.1.4. authorized representatives of all of the persons mentioned above.
3.2. The customer has the right to refuse the product and return it within 14 calendar days of receipt of the product, without giving a reason.
3.3. The Buyer must accept the ordered goods and pay for the goods and their delivery.
3.4. If the data provided in the Buyer’s registration form changes, the Buyer must update it immediately.
3.5. The goods selected by the Buyer are reserved and the Seller undertakes to fulfill the Purchase-Sale Agreement only when the Seller receives a notification from the Buyer’s bank about the payment for the selected goods. The Buyer must confirm the payment no later than 24 hours after clicking the “Confirm order and proceed to payment” button. If the payment is not confirmed within this time, the Seller has the right to consider that the Buyer has withdrawn from the Purchase-Sale Agreement.
3.6. In order to return a product of good quality, the Buyer must contact the Seller by e-mail: info@hendlex.com. Products being returned must be in undamaged, original manufacturer’s packaging. When returning a product, a document confirming the payment of the product must be attached. The costs of returning the product is paid by the Buyer.
3.7. The Buyer must comply with the other requirements established in the Rules and the legal acts of the Republic of Lithuania.

4. Rights and obligations of the Seller
4.1. If the Buyer attempts to harm the stable work or operation of the e-shop, the Seller has the right to restrict, suspend (terminate) the Buyer’s access to the e-shop, without prior notice.
4.2. If the Seller notices that the Buyer’s done unfair actions, the Seller has the right to cancel the Buyer’s order and inform the Buyer about it. The Seller undertakes to return the money paid by the Buyer within 7 working days, if the Buyer has made a prepayment.
4.3. The Seller has the right to temporarily or indefinitely terminate the operation of the e-shop without separate notice.
4.4. The Seller has other rights established in the Rules and the legal acts of the Republic of Lithuania.
4.5. The Seller must create conditions to allow the Buyer to properly use the services provided by the e-shop.
4.6. The Seller must arrange the delivery of the Buyer’s ordered goods to the address specified by the Buyer.
4.7. If important circumstances arise and the Seller is unable to deliver the goods that the Buyer ordered, the Seller is obliged to offer the Buyer analogous products. If the Buyer refuses to accept the analogous products and had previously made a prepayment, the Seller must refund the Buyer within 7 working days. When paying with a bank card, the money is returned only to the card from which the payment was made.
4.8. If a purchased product does not meet quality requirements, the Seller is obliged to replace the poor quality product with an appropriate quality product, reduce the price of the product accordingly or refund the money paid for the product and its delivery within 7 working days from the submission of the request.
4.9. Upon termination of the agreement, the Seller is obliged to refund the purchase price of the well kept good that is being returned within 7 working days.

5. Delivery of goods
5.1. The Seller delivers the ordered goods within 1-2 working days, during the holidays or extreme situations within 1-5 working days from the day the payment for the goods was received, through the courier service chosen by the Buyer.
5.2. When accepting the goods, the Buyer together with the carrier must check if the parcel is not damaged. If the parcel has been damaged, the Buyer must indicate this in the delivery confirmation document (consignment note). Accepting the goods and signing the delivery confirmation document (consignment note) without comments confirms that the parcel was not damaged and was properly delivered.
5.3. Delivery price:
5.3.1. Delivery price in Lithuania – 3 EUR (including VAT). Additional delivery charges may apply when ordering goods to the Curonian Spit (Kuršių Nerija).

6. Responsibility
6.1. The Buyer is responsible for the accuracy of the data provided in the registration form. The Buyer accepts responsibility for the consequences of incorrect or inaccurate data provided in the registration form.
6.2. The parties shall be liable for the violation of the Purchase-Sale Agreement concluded using the e-shop in accordance with the procedure of the legal acts of the Republic of Lithuania.
6.3. The Seller is not responsible for the information provided on other companies’ websites, even if the Buyer accesses these websites via links in the Seller’s e-shop.
6.4. In case of damage, the guilty party shall compensate the other party’s losses.

7. Sending information
7.1. The Seller shall send all messages to the e-mail provided in the Buyer’s registration form.
7.2.The Buyer shall send all notices and questions to the contact details specified in the “Contacts” section of the Seller’s e-shop.

8. Final provisions
All disagreements arising regarding these Rules shall be settled by negotiation. If the parties fail to resolve a disagreement, it shall be settled in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.

If you have any questions, please contact us by email info@hendlex.com or call +37064611777.

Thank you for being with HENDLEX!

Prieš perkant prekes internetinėje parduotuvėje www.hendlex.lt, atidžiai perskaitykite šias taisykles.

Internetinės parduotuvės www.hendlex.lt naudojimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir www.hendlex.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, banką, iš kurio bus vykdomas apmokėjimas ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pereiti prie mokėjimo“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.hendlex.lt el. parduotuvėje.
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
  3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais el. parduotuvės Pirkėjai yra:
  3.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  3.1.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  3.1.3. juridiniai asmenys;
  3.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  3.2. Klientas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo, nenurodydamas priežasties, atsisakyti prekės ir ją grąžinti.
  3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
  3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.5. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ir pereiti prie mokėjimo” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
  3.6. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju el.paštu: info@hendlex.com. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje. Grąžinant prekę turi būti pridėtas prekės apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
  4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
  4.2. Pardavėjas pastebėjęs nesąžiningus Pirkėjo veiksmus, turi teisę atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir informuoti apie tai Pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
  4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  4.5. Pardavėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.6. Pardavėjas turi organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
  4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą. Atsiskaičius banko kortele, pinigai grąžinami tik į kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
  4.8.Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.
  4.9.Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 darbo dienas. Atsiskaičius banko kortele, pinigai grąžinami tik į kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
 2. Prekių pristatymas
  5.1. Lietuvos teritorijoje Pardavėjas pristato užsakytas prekes per 1-2 darbo dienas, švenčių ar ekstremalių situacijų periodu per 1-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes per Pirkėjo pasirinktą kurjerių tarnybą.
  5.2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje ). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.

5.3. Prekių pristatymo kaina:
5.3.1. Lietuvoje prekių pristatymo kaina – 2,99 EUR (įskaitant PVM). Užsakant prekes į Kuršių Neriją gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai.

 1. Atsakomybė
  6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  6.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
  6.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 2. Informacijos siuntimas
  7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
  7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.
 3. Baigiamosios nuostatos
  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Jei turite klausimų, susitiekite su mumis elektroninių paštu info@hendlex.com arba skambučiu +37064611777.

Ačiū, kad esate kartu su HENDLEX!

Follow Us